Oelka
W modelu i w naturze, lokomotywy i wagony kolei polskich.

Na tej stronie znajdziesz informacje, jakie modele lokomotyw i wagonów da siê przebudowaæ na tabor kolejowy kursuj¹cy po torach w Polsce, oraz w jaki sposób tego dokonaæ.

Zapraszam dalej!
 

Poniewa¿ strona jest w trakcie budowy, wiêc nie wszystko dzia³a poprawnie, ale stopniowo wszystkie b³edy zostan¹ naprawione.

Krzysztof Olszak
oelka@kolej.pasjo.net.pl
krzysztofa@ibb.waw.pl